Ban Lãnh Đạo

Ban lãnh đạo

Ông Nguyễn Hồ Nam
Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị
Ông Nguyễn Thế Tài
Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị
Bà Hoàng Thị Minh Châu
Thành viên Hội Đồng Quản Trị